Reklama przychodni lekarskiej

Na rynku zauważa się wzrost pojawiania się nowych, prywatnych gabinetów lekarskich. W związku z tym promowanie się tych miejsc jest zjawiskiem nieodłącznym po to, by móc zaistnieć wśród społeczeństwa. Coraz częściej przychodnie te korzystają z pomocy agencji marketingowych, które wiedzą w jaki sposób rozpropagować dane miejsce i przy użyciu jakich środków marketingowych.

Przepisy prawne

Przepisy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku jasno ukazują, iż „Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy”. Otóż zgodnie z tym przepisem pracownicy medyczni  i ich placówki mogą udzielać informacji na temat prowadzonej przez siebie działalności, jednak nie mogą oni robić tego w formie reklamy. Tak naprawdę w tym przepisie dokładnie nie określono czym owa reklama jest.

Reklama przychodni lekarskiej

Zasady udzielania informacji o udzielanych usługach lekarskich

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej numer 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku mówi jakie informacje mogą się znajdować w wiadomości publicznej, dotyczącej praktyki danego lekarza. Otóż w takiej informacji zawarty może być tytuł zawodowy, imię i nazwisko, lokalizacja, dni i godziny przyjęć, rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej, stopień naukowy, tytuł naukowy, specjalizacje, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, szczególne uprawnienia, numer telefonu oraz określenie cen i sposobu płatności za udzielane usługi.

Formy przekazywania informacji

Informacje te mogą być udzielane tylko i wyłącznie przez nie więcej niż 2 stałe tablice ogłoszeniowe na elewacji budynku, w którym dokonywana jest usługa oraz nie więcej niż 2 tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do miejsca, w którym dokonywana jest praktyka. Mogą one znaleźć się w informacjach prasowych, ale tylko i wyłącznie w rubrykach medycznych, podobnie w książkach telefonicznych, tylko w miejscach, mówiących o usługach medycznych. Informacje mogą być udzielane na stronie internetowej placówki oraz w specjalnych telefonach informacyjnych.