Ochrona patentowa wynalazku – na czym polega, co trzeba wiedzieć?

Każdy, kto opracował wynalazek, może uzyskać wyłączne prawo do czerpania z tego tytułu finansowych korzyści. Aby jednak tak się stało, konieczne jest uzyskanie ochrony patentowej. W Polsce można ja uzyskać poprzez złożenie wniosku do Urzędu Patentowego RP.

Wynalazek i patent – co to takiego?

Planując złożenie wniosku o przyznanie ochrony patentowej, trzeba wiedzieć, czym dokładnie w świetle obowiązujących przepisów są patent i wynalazek. Poprzez wynalazek należy rozumieć oryginalne i nowatorskie rozwiązanie problemu technicznego. Opatentowany może być jedynie wynalazek spełniający jednocześnie trzy następujące wymogi: ma być nowy, niewynikający w sposób oczywisty z aktualnego stanu wiedzy oraz musi mieć charakter techniczny, czyli nadawać się do przemysłowego zastosowania. Z kolei patent jest ograniczonym w czasie prawem właściciela danego rozwiązania do wyłącznego korzystania z wynalazku będącego przedmiotem patentu, w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które udzieliło patentu. Jeśli zatem inne osoby chcą korzystać z opatentowanego wynalazku, muszą uzyskać na to zgodę jego właściciela. Z kolei właściciel jest zobligowany do uiszczania opłat za okres ochronny.

Ochrona patentowa wynalazku – na czym polega, co trzeba wiedzieć?

Jak opatentować wynalazek?

Warunkiem objęcia wynalazku ochroną patentową jest złożenie wniosku do Urzędu Patentowego RP. Musi on być poprawnie skonstruowany pod względem formalnym. Powinien zawierać takie informacje jak m.in. tytuł wynalazku, dane osobowe (w tym numer PESEL lub REGON oraz NIP) i kontaktowe twórcy wynalazku. Jeśli wnioskodawca stara się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa, w podaniu nie może zabraknąć tzw. dowodu pierwszeństwa. W sytuacji, gdy zgłaszający nie jest twórcą wynalazku, zobligowany on jest do wskazania podstawy prawa do patentu. Zdarza się, że w imieniu zgłaszającego występuje pełnomocnik – wówczas konieczne jest przedłożenie udzielonego pełnomocnictwa. Oczywiście wniosek musi być opatrzony podpisem wnioskodawcy lub jego pełnomocnika. Urząd Patentowy RP przyjmuje zarówno podania złożone drogą tradycyjną, jak i elektroniczną.

Na jaki okres przyznawana jest ochrona patentowa?

Ochrona patentowa na wynalazek przyznawana jest na 20 lat. Podstawowe zgłoszenie patentowe liczące do 20 stron, mające formę papierową i obejmujące dwie kategorie wynalazków kosztuje 550 zł. Jeżeli takie samo zgłoszenie dokonywane jest drogą elektroniczną, jego cena to 500 zł.

Skuteczna ochrona patentowa a wsparcie rzecznika patentowego

Kwestie związane z ochroną własności intelektualnej, w tym również wynalazków, bywają w praktyce zawiłe i skomplikowane. Warto zatem skorzystać z pomocy, jakiej w tym zakresie jest w stanie udzielić kancelaria patentowa mająca duże doświadczenie w tego typu sprawach. Bardzo często problematyczną kwestią jest to, czy wynalazek spełnia wymóg nowości – rzecznik przeprowadza stosowną analizę rynku. Jego wsparcie przydaje się ponadto w sprawach, których przedmiotem jest nieuprawnione wykorzystanie opatentowanego wynalazku przez osoby trzecie i czerpanie z tego zysków.